На Хмельниччині ще одна громада приєдналась до ПЦУ

На Хмельниччині ще одна громада приєдналась до ПЦУ - фото 1
На Шепетівщині релігійна громада разом із настоятелем покинули Московський Патріархат.

Збо­ри ре­лі­гій­ної гро­ма­ди що­до при­єд­нання до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни від­бу­ли­ся ци­ми ви­хід­ни­ми в од­но­му з сіл По­лонсь­кої тер­гро­ма­ди, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі. Йдеть­ся про цер­кву в се­лі Вар­ва­рів­ка, передає "День за днем".

Па­ра­фі­яни зіб­ра­ли­ся у при­мі­щен­ні Свя­то-Пок­ровсь­ко­го хра­му 15 січ­ня. Рі­шен­ня про при­єд­нання до ПЦУ ре­лі­гій­ної гро­ма­ди під­три­мав і чин­ний нас­то­ятель отець Ти­мо­фій Ко­ва­левсь­кий. Він і на­да­лі очо­лю­ва­ти­ме па­ра­фію.

«Ві­та­ємо жи­те­лів се­ла Вар­ва­рів­ка, які сьогод­ні на за­галь­них збо­рах ре­лі­гій­ної гро­ма­ди Свя­то — Пок­ровсь­ко­го хра­му од­но­го­лос­но під­три­ма­ли при­єд­нання до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. Дя­ку­ємо всім за іс­то­рич­ний ви­бір», — заз­на­чив бла­го­чин­ний По­лон­щи­ни отець Ан­дрій Моравсь­кий.