• Головна
 • Наказ Державної Податкової Адміністрації України № 386/663-2006...

Наказ Державної Податкової Адміністрації України № 386/663-2006

06.07.2006, 13:24
Наказ Державної Податкової Адміністрації України № 386/663-2006 - фото 1

               Герб України               

     ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

               Н А К А З

           06.07.2006 N 386/663

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 серпня 2006 р.
                   за N 927/12801


         Про затвердження Змін до Порядку
         унесення відмітки до паспорта
      громадянина України щодо ідентифікаційного
      номера фізичної особи - платника податків
         та інших обов'язкових платежів


   Відповідно до підпункту 2 пункту 6, підпункту 2 пункту 9,
підпункту 2 пункту 24 Закону України від 16 березня 2006 року
N 3575-IV ( 3575-15 ), "Про внесення змін до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Зміни до Порядку унесення відмітки до паспорта
громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства
внутрішніх справ України від 19 жовтня 2004 року N 602/1226
( z1345-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2004 року за N 1345/9944, що додаються.

   2. Управлінню реєстрації та  обліку  платників  податків
Державної податкової адміністрації України (Калєніченко Н.Г.)
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

   3. Департаменту    інформаційної    політики    та
масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації
України (Андронова А.О.), Департаменту зв'язків з громадськістю
Міністерства внутрішніх справ України  (Кисіль  І.В.)  після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у
засобах масової інформації.

   4. Департаменту  інформатизації  процесів  оподаткування
(Шаров І.Б.) та Управлінню реєстрації та обліку платників податків
(Калєніченко Н.Г.) Державної податкової адміністрації України
забезпечити приведення функціонуючого програмного забезпечення у
відповідність до цього наказу в порядку, визначеному для створення
інформаційних систем.

   5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 16 березня 2006 року N 3575-IV ( 3575-15 ),
"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Ревуна В.І. та
заступника Міністра внутрішніх справ України Рудіка В.М.

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 О.І.Кірєєв

 Міністр внутрішніх справ України           Ю.В.Луценко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ДПА України
                   та МВС України
                   06.07.2006 N 386/663

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 серпня 2006 р.
                   за N 927/12801


        Зміни до Порядку унесення відмітки
         до паспорта громадянина України
       щодо ідентифікаційного номера фізичної
        особи - платника податків та інших
           обов'язкових платежів
             ( z1345-04 )

   1. Розділ 5 доповнити пунктами 5.4 та 5.5 такого змісту:

   "5.4. Якщо фізична особа бажає змінити паспорт, до якого
раніше було внесено відмітку про право здійснювати будь-які
платежі  без  ідентифікаційного  номера, вона звертається до
територіального підрозділу органу внутрішніх справ за встановленою
процедурою щодо заміни паспорта. Посадова особа органу внутрішніх
справ при заміні старого паспорта особи на новий переносить до
нього відмітку, яку було проставлено згідно з цим Порядком або
рішенням суду.

   5.5. До  10 числа кожного місяця посадова особа органу
внутрішніх справ надсилає до органу державної податкової служби за
своїм місцезнаходженням повідомлення органу внутрішніх справ про
заміну паспортів і перенесення відміток та передачу відривних
корінців до довідок за формою N В3 тих осіб, до паспортів яких
було внесено відмітку вперше. Форму повідомлення наведено в
додатку 5. У зазначеному повідомленні вказується перелік осіб,
яким було замінено паспорт на новий з перенесенням відмітки (графи
1-5), та перелік осіб, до паспортів яких за попередній місяць було
унесено відмітку (графи 1, 6-9). Відривні корінці до довідок за
формою N В3, надані особами, до паспортів яких було внесено
відповідні відмітки вперше, надсилаються разом з повідомленням".

   2. Доповнити Порядок ( z1345-04 ) розділами 6 та 7 такого
змісту:

  "6. Дії посадових осіб органу державної податкової служби
    після надходження повідомлення від органу внутрішніх
    справ щодо унесення відмітки до паспорта громадянина

   6.1. Після надходження відривного корінця до форми N В3 від
органу внутрішніх справ щодо внесення відмітки до  паспорта
громадянина посадова особа органу державної податкової служби
протягом двох тижнів учиняє відповідні дії щодо внесення змін до
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів.

     7. Повторне присвоєння ідентифікаційного номера

   7.1. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
офіційно відмовилась від ідентифікаційного номера, а через деякий
час змінила свої переконання і бажає отримати ідентифікаційний
номер, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем
реєстрації паспорт громадянина України, в якому наявна відмітка,
та заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати
попередньо внесену відмітку  з  метою  повторного  отримання
ідентифікаційного  номера.  Посадова  особа  органу державної
податкової служби анулює попередньо внесену відмітку  шляхом
унесення на 7-9 сторінки паспорта штампа, форму та зміст якого
наведено в додатку 6.

   7.2. За відсутності штампа можливе внесення запису "Запис
анульовано", засвідченого підписом посадової особи і печаткою
органу державної податкової служби.

   7.3. Після скасування (анулювання) відмітки  в  паспорті
фізична  особа  проходить встановлену процедуру реєстрації у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів, про що їй видається картка фізичної особи -
платника податків.

   3. У заявах за формами N В1 (додаток 1) та N В2 (додаток 2)
слова "Підприємницькою діяльністю не займаюся, не" замінити словом
"Не".

   4. Доповнити Порядок ( z1345-04 ) додатками 5 та 6, що
додаються.

 Начальник Управління реєстрації
 та обліку платників податків
 Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко

 Директор Державного
 департаменту у справах
 громадянства, імміграції та
 реєстрації фізичних осіб
 Міністерства внутрішніх справ
 України                        В.С.Бондар


                   Додаток 5
                   до Порядку унесення відмітки
                   до паспорта громадянина
                   України щодо
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи - платника
                   податків та інших
                   обов'язкових платежів
                   ( z1345-04 )

 Відмітка про одержання:
 (вхідн. номер, дата, штамп органу,
 що приймає документ)


              ПОВІДОМЛЕННЯ
        органу внутрішніх справ про заміну
      паспортів і перенесення відміток та передачу
      відривних корінців до довідок за формою N В3
   тих осіб, до паспортів яких було внесено відмітку вперше
          за ______________  ____ р.


------------------------------------------------------------------
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
(код ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
         (назва органу, що передає відомості)

_____________ ______________________________ ____________________
  (дата)   (підпис відповідальної особи) (ініціали, прізвище)

__________________________ ______________________________________
  (підпис керівника)      (ініціали, прізвище)

  М.П.

------------------------------------------------------------------
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
(код ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(назва органу, що приймає відомості)
____________ _________________________________ ___________________
  (дата)  (підпис відповідальної особи) (ініціали, прізвище)

------------------------------------------------------------------
|N  |Попе-|Серія і |Нове |Серія і|Пріз- |Номер|Серія і |Дата |
|зп|реднє|номер |пріз- |номер |вище, |до-  |номер |вне- |
|  |пріз- |пас-  |вище |пас-  |ім'я, |відки  |паспорта|сення|
|  |вище,|порта |ім'я, |порта, |по  |за фор-|фізичної|від- |
|  |ім'я,  |з від-  |по   |до яко-|бать- |мою NВ3|особи,|мітки|
|  |по   |міткою,|бать- |го було|кові |та дата|до   |орга-|
|  |бать- |який  |кові  |пере- |фізич-|її ви- |якого  |нами |
|  |кові  |замі-  |фізич-|несе- |ної  |дачі   |вперше|внут- |
|  |фізич-|нюєть- |ної  |но   |особи,|орга- |віноси-|рішніх|
|  |ної  |ся    |особи,|від- |яка  |ном дер|ться  |справ |
|  |особи,|     |якій  |мітку |отри- |жавної |відмітка|   |
|  |якій |     |замі- |     |мала |подат- |     |   |
|  |замі- |     |нено |     |від-  |кової |     |   |
|  |нено |     |пас-  |     |мітку |служби|     |   |
|  |пас- |     |порт |     |впер- |     |      |   |
|  |порт |     |     |     |ше   |     |      |   |
|---+------+-------+------+-------+------+-------+--------+------|
| 1 |  2 |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |  8   |  9 |
------------------------------------------------------------------

  * Заповнюється посадовою особою органу внутрішніх справ у
разі, якщо фізична особа змінила прізвище або ім'я, або по
батькові


                   Додаток 6
                   до Порядку унесення відмітки
                   до паспорта громадянина
                   України щодо
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи - платника
                   податків та інших
                   обов'язкових платежів
                   ( z1345-04 )


------------------------------------------------------------------
|Відмітку  "Має  право   здійснювати будь-які платежі без |
|ідентифікаційного номера"  анульовано згідно  із  заявою |
|від __.__._____N______.                     |
|____________________________________  _________________________|
|(прізвище, ім'я та по батькові     (підпис)         |
|посадової особи)                        |
------------------------------------------------------------------