Лист Г.Карпова Й.Сталіну з планом боротьби проти Ватикану (березень, 1945 року)

29.12.2009, 19:59
Книги
15 березня 1945 р. на стіл Й. Сталіну ліг документ з поміткою «надзвичайно таємно», який являв собою план фронтальної боротьби з Ватиканом. Було виділено п’ять головних блоків — напрямів роботи, які повинні були підірвати прагнення Ватикану до «світового панування».

Бистрицька Елла. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 – 1964 рр.): Монографія. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 416 с.

(Витяг з книги, стор. 330-337. Друкується за ініціативи автора)

(...)

15 березня 1945 р. на стіл Й. Сталіну ліг документ з поміткою «надзвичайно таємно», який являв собою план фронтальної боротьби з Ватиканом. Було виділено п’ять головних блоків — напрямів роботи, які повинні були підірвати прагнення Ватикану до «світового панування».

1. Заходи щодо відриву парафій греко-католицької (уніатської) церкви в СРСР від Ватикану і подальшого приєднання їх до Російської православної церкви. Тут зазначено п’ять пунктів, серед яких — створення ініціативної групи, «яка повинна буде декларативно заявити про розрив з Ватиканом і закликати уніатське духовенство до переходу у православ’я» (Зазначені п’ять пунктів були повторені у листі на ім’я М. Хрущова від 20 квітня 1945 р., в якому до його відома доводився план боротьби з ГКЦ у Західній Україні (Див.: Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. — С. 42–45).).

2. Використання старокатолицьких груп, їх опозиції Ватикану та інші заходи щодо боротьби з римо-католиками у західних республіках СРСР. Старокатолицькі громади планувалося активізувати у Латвії та Литві, створивши серед них ініціативні групи, опозиційні Ватикану. Також сприяти встановленню міжнародних зв’язків з старокатолицькими цервами за кордоном. Для зміцнення лояльних старокатоликів рекомендувалося передати їм храми і майно. Рекомендувалося організувати православні братства у Ризі, Вільнюсі, Гродно, Луцьку, Львові та Чернівцях, надавши їм право на ведення місіонерської і добродійної діяльності з метою зміцнення православ’я і протиставлення його католицизму.

3. Заходи щодо зміцнення впливу Російської православної церкви за кордоном. Цей блок містив дев’ять пунктів, п’ять з яких передбачали розширення меж юрисдикції МП: а) «ліквідацію автокефалії Польської православної церкви і приєднання її в цілому до Московського патріархату»; б) підпорядкування парафії російської церкви в м. Барі (Італія); в) «оформити приєднання» Мукачівсько-Пряшівської єпархії за згодою Синоду Сербської православної церкви; г) прискорити переговори з митрополитом Євлогієм, якому тільки у Франції підпорядковувалось 57 парафій, а також окремі церкви в Англії, Чехословаччині, Швеції, Австралії, Алжирі і Марокко; і) створити у США свою єпархію (екзархат). Для цього планувалося відрядити архієпископа Ярославського і Ростовського Алексія, який би взяв участь у проведенні «всеамериканського православного собору».

Також передбачалося зміцнити зв’язки з Англіканською церквою, залучивши її до участі у запланованій Всесвітній конференції християнських церков і відкрити православну парафію у Лондоні. З метою зближення РПЦ з іншими церквами планувалися закордонні поїздки її делегацій до Болгарії, Югославії, Румунії і до східних патріархів (Сирія, Ліван, Палестина, Єгипет).

Окремим пунктом зазначалася необхідність термінового повернення колишніх посольських православних церков у Франції, Італії, Угорщині, Чехословаччині, Югославії, Болгарії, Греції, Швеції і Палестині та створення громад при них. «Ці парафії повинні будуть ставити своїм завданням обслуговувати духовні потреби православних віруючих у цих країнах і популяризацію авторитету Московського патріархату».

4. Заходи щодо організації всесвітньої конференції християнських церков. «З метою протиставлення претензіям Ватикану на керівне світове значення, організувати і провести у Москві всесвітню конференцію християнських (некатолицьких) церков». Перерахуємо усіх можливих учасників, щоб зазначити масштаби цієї акції: православні церкви — Російська, Сербська, Грузинська, Константинопольська, Александрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Болгарська, Румунська, Грецька, Фінляндська; неправославні церкви — старообрядці австрійського спрямування у СРСР і Румунії; старообрядці-безпопівці у СРСР і Америці; Коптська церква у Єгипті та Ефіопії; Вірмено-григоріанська у СРСР, країнах Близького Сходу, Балканах, Франції, Америці; Англіканська церква у Великобританії, Америці, Канаді; протестантська і Методистська церкви у США, Англії, Фінляндії, СРСР. При встановленні зв’язків з РПЦ планувалася участь у конференції делегатів від «старокатолицької» церкви (Франція, США, СРСР), всесвітнього союзу баптистів (США, Англія) та євангелістів (Америка і СРСР).

Усі заплановані Г. Карповим доповіді мали політичний характер і спрямовувались на звинувачення Апостольського Престолу у «фашистській і антидемократичній лінії у довоєнні роки», «сприянні гітлеризму» в роки війни, «втручанні у справу післявоєнного облаштування світу». Наслідком всесвітньої конференції повинна була стати «ізоляція Ватикану і зниження авторитету Папи».

На підготовку всесвітньої конференції відводилося п’ять – шість місяців.

Останній, п’ятий блок під назвою «Інші заходи» передбачав вирішення організаційних, кадрових і майнових питань зміцнення РПЦ. Вони ставилися у пряму залежність від прийняття урядом попередніх пунктів цієї програми (З огляду на важливість цього документа, який демонструє системність підходу радянського керівництва до ролі РПЦ у міжнародній політиці повоєнного часу, подаємо його мовою оригіналу. Збережено орфографію та пунктуацію документа.).

План Г. Карпова отримав повну підтримку Й. Сталіна. Майже на всю першу сторінку документа накладена резолюція червоним олівцем: «Т-шу Карпову (двічі підкреслено) Згоден (двічі підкреслено) Й. Сталін» (Цей документ фрагментарно цитує І. Білас у своєму двотомнику «Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз» (К., 1994 р.). Зауважимо, що в опрацьованому нами документі відрізняється текст резолюції Й. Сталіна, який цитує автор у першому томі і на с. 310, звернення Г. Карпова щодо подальших інструкцій — на с. 316, а також посилання на його місцезнаходження в Державному архіві Російської Федерації (ГА РФ).).

Записка мала об’ємні додатки — історичні довідки, які роз’яснювали становище конфесій та російсько-ватиканських відносин: 1) матеріали про Ватикан, старокатолицтво і Православну церкву; 2) матеріали про Греко-католицьку (уніатську) церкву; 3) матеріали про дипломатичні зв’язки Ватикану з Росією у минулому; 4) матеріали про зовнішні зв’язки Російської православної церкви; 5) матеріали про місіонерську діяльність Російської православної церкви; 6) матеріали про автокефалію Православної польської церкви (ГА РФ. — Ф. 6991. — Оп. 1. — Д. 29. — Л. 70–100.).

Отже, початком боротьби з Ватиканом мала стати ГКЦ. Про це йшлося у документі «Уніатство», з допомогою «якого римсько-католицькій церкві вдалося відірвати від православ’я деяку частину населення західних областей України» і яке Ватикан розглядає «як перехідну ланку до повного покатоличення населення західних районів, для відриву їх від Росії» (ГА РФ. — Ф. 6991. — Оп. 1. — Д. 29. — Л. 102.).

«Совнарком Союза ССР

Товарищу И.В.Сталину

В соответствии с указаниями товарища Молотова от 2 марта с.г. Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР провел предварительное изучение вопроса о взаимоотношениях меж­ду католицизмом и православием, о внешних связях Ватикана и Русской православной церкви в прошлом и представляет при этом на Ваше рассмотрение краткие материалы по этим вопросам и свои соображения.

Помимо догматических расхождений, основное различие между православием и католицизмом состоит в том, что православная церковь представляет собою соборную церковь, общество верующих, осуществляющих свои религиозно-нравственные цели при помощи духовенства, в то время как римско-католическая церковь является кастовой организацией духовенства, в которой верующие миряне лишены права участия в церковной жизни.

Власть римско-католической церкви всего мира, как известно сосредоточена в одних руках, в лице римского папы, считающегося наместником Христа на земле.

Православная же церковь единого всемирного духовного и административного центра не имеет и является объединением национальных автокефальных церквей на соборных началах (вселенские поместные соборы).

Константинопольский патриарх, признаваемый по традиции Вселенским, является первым среди равных православных патриархов в вопросах церковно-догматического характера.

В то время как православная церковь свою деятельность ограничивает вопросами религиозно-нравственного характера, римско-католическая церковь на протяжении всей своей истории боролась, не останавливаясь ни перед какими средствами, за сосредоточение в своих руках, помимо духовной, также и светской власти.

В соответствии с этим и внешние связи православной и римско-католической церквей были различными как по форме, так и по содержанию.

Православная церковь, и в частности Русская православная церковь, не имела и не могла иметь своих дипломатических представителей при правительствах других стран, а римский папа, как государь Ватикана, имеет своих дипломатических пред­ставителей в других странах.

Лишившись в 1870 году территории Папской области и светской власти, папа упорно и настойчиво, в течение более полустолетия, добивался восстановления утраченных прав и в конце концов в 1929 году, путем блока с фашистским правительством Муссолини (Латеранское соглашение), папе удалось восстановить свою светскую власть на территории Ватикана, за укрепление ко­торой ведется настойчивая борьба и по сегодняшний день.

Политический блок с фашизмом усилил профашистскую деятельность Ватикана, особенно ярко выраженную в дни войны.

Римско-католическая церковь в своем стремлении к мировому господству ведет настойчивую и систематическую борьбу за поглощение православия католицизмом.

В этой борьбе известное место занимает униатство, путем которого римо-католической церкви удалось отвлечь от православия некоторую часть населения западных областей Украины.

Римо-католическая церковь рассматривает униатство как переходную ступень к полному окатоличиванию населения западных районов, для отрыва их от России.

Русская православная церковь в прошлом не вела систематической организованной борьбы против католичества внутри страны, если не считать организации, преимущественно в западных районах, так называемых православных братств при церквах и монастырях, ставивших своей задачей укрепление православной церкви в этих районах, религиозно-просветительную, миссионерскую и благотворительную цели.

По данным Синода, к 1914 г. Насчитывалось свыше 700 епархиальных и приходских братств. Наиболее крупными братствами были: Варшавское, Минское, Виленское, Гродненское, Холмское, Могилевское, Брест-Литовское, Рижское, Либавское.

Русская православная церковь вне России также не вела борьбы с католицизмом и не ставила перед собой такой задачи. Поетому она не использовала такую оппозицию Ватикану, как старокатоличество, возникшее в недрах самой римско-католической церкви, порвавшее связи с Ватиканом и находящиеся ближе к православию, чем к католицизму.

Заграничная деятельность Русской православной церкви сводилась лишь к обслуживанию православного населения за границей православными храмами, имевшимися при посольствах и миссиях в столичных центрах и некоторых крупных городах Европы, Азии и Америки.

Православные храмы имелись: в Риме, Берлине, Париже, Лондоне, Вене, Брюсселе, Стокгольме, Копенгагене, Бухаресте, Пе­кине, Токио, Тегеране, Буэнос-Айресе и других городах мира. По данным Синода, в 1912 году насчитывалось 55 посольских православ­ных церквей за границей. При некоторых заграничных церквах со­здавались братства и попечительства с религиозно-нравственными и благотворительными целями.

В Азии и в Америке имелись православные духовные миссии, в задачу которых входило распространение православия среди язы­ческого и инославного населения и благотворительная деятельность. Такие миссии были в Китае, Японии, Корее и Северной Америке.

На Ближнем Востоке заметную роль играла Иерусалимская духовная миссия, через которую осуществляло свою деятельность русское Императорское Палестинское общество, основанное в 1882 году. Иерусалимская миссия и Палестинское общество обслуживали паломников и направляли свою деятельность на усиление православ­ного влияния в этих местах в противовес католицизму.

Из сказанного следует, что Русская православная церковь, в прошлом не прилагавшая достаточных усилии для борьбы с католицизмом, в настоящее время может и должна сыграть значитель­ную роль в борьбе против римско-католической церкви (и против униатства), ставшей на путь защиты фашизма и добивающейся своего влияния на послевоенное устройство мира.

В борьбе с Ватиканом, кроме православной церкви, надо использовать старокатоличество, являющееся серьезной оппозицией римско-католической церкви.

Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР считает возможным войти со следующими предложениями:

1. Мероприятия по отрыву приходов греко-католической (униатской) церкви в СССР от Ватикана и последующему их присоединению к Русской православной церкви.

В этих целях целесообразно провести следующее:

а) организовать в г. Львове православную епархию, поставив во главе ее епископа с титулом епископа Львовского и Тернопольского, который объединит православные приходы Львовской, Станиславской, Дрогобычской и Тернопольской областей;

б) предоставить епископу и всем священнослужителям данной епархии права на проведение миссионерской работы;

в) предоставить в распоряжение епархии в г.Львове в качестве кафедрального собора один из греко-католических (униатских) соборов;

г) укрепить Почаевскую лавру православную в г. Кременец Тернопольской области, сделав настоятеля ее викарием Львовского епископа;

д) от имени патриарха и Синода Русской православной церкви выпустить специальное обращение к духовенству и верующим униатской церкви и широко распространить его по униатским при­ходам:

е) организовать внутри униатской церкви инициативную группу, которая должна будет декларативно заявить о разрыве с Ватиканом и призвать униатское духовенство к переходу в православие.

2. Использование старо-католических групп, их оппозиции Ватикану и другие мероприятия по борьбе с римо-католиками в западных республиках СССР:

а) изыскать возможности по организации в Латвии и Литве инициативных групп старо-католиков и, рассматривая их как оппо­зицию Ватикану, поддерживать их и укреплять, представляя им храмы, утварь и т.п.;

б) способствовать установлению связи старо-католических групп в СССР со старо-католическими церквами в других странах;

в) организовать православные братства в городах: Риге, Вильнюсе, Гродно, Луцке, Львове и Черновцах, предоставив этим братствам право на проведение миссионерской и благотворитель­ной деятельности. Задача братства — укрепление православия и противопоставление его католицизму.

3. Мероприятия по укреплению влияния Русской православ­ной церкви за границей:

а) принять меры к ликвидации автокефалии Польской право­славной церкви и присоединить ее в целом к Московской патриар­хии;

б) оформить принятие в юрисдикцию Московской патриархии причта и прихода русской церкви в г.Бари (Италия), согласно имеющемуся с их стороны обращению. Командировать для этого в г. Бари представителя Московской патриархии;

в) оформить присоединение к Московской патриархии Мукачевско-Пряшевской православной епархии (Закарпатская Украина), согласно выявленного с их стороны коллективного желания и согласия Синода Сербской православной церкви. Для этого вызвать из Белграда в Москву епископа Мукачевско-Пряшевской епархии Владимира, с последующим направлением его в Мукачево;

г) ускорить приезд из Парижа в Москву митрополита Евлогия, являющегося экзархом вселенского патриарха по всей Евро­пе и высказывающего желание перейти в юрисдикцию Московской патриархии. Если соглашение состоится, то Московская патриархия будет иметь только во Франции 57 церквей и, кроме того, отдель­ные церкви в Англии, Чехословакии, Швеции, Австралии, в Алжире и Марокко.

Если приезд в Москву Евлогия задержится из-за его болезни, то можно вызвать в Москву его викария, архиепископа Владимира.

Также пригласить в Москву из Парижа игумена Стефана Светозарова, возглавляющего во Франции 4 православных прихода патриаршей ориентации, и протоиерея Лосского, возглавляющего в Париже подворье и братство св. Фотия. В настоящее время оба письменно выразили свое желание воссоединения с Русской право­славной церковью;

д) провести в мае месяце с.г. выезд церковной делегации в Англию, в составе 3-х человек, во главе с митрополитом Николаем, как ответный визит на посещение архиепископом Йоркским Москвы.

Эта делегация позондирует (так у тексті. — Е. Б.) почву для организации в Лон­доне русского православного прихода и обсудит с архиепископом Кентерберийским вопрос об участии англиканской церкви во Все­мирной конференции христианских церквей;

е) считать возможным, чтобы Синод Русской православной церкви поставил через НКИД СССР вопрос о возврате бывших по­сольских православных церквей за границей, и прежде всего во Франции, Италии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Греции, Швеции и в Палестине.

По мере возврата церковных зданий незамедлительно организовывать приходы при них, для чего, в случае надобности, Московская патриархия должна будет командировать духовенство, и прежде всего настоятелей церквей.

Эти приходы должны будут ставить своей задачей обслуживание духовных потребностей православных верующих, а значит, и укрепление православия в этих странах и популяризацию авторитета Московской патриархии.

В последующем на базе этих церквей возможно восстано­вление духовных миссий, к организации которых сейчас имеются серьезные препятствия;

ж) в целях большего сближения Русской православной церкви с православными церквами в Югославии, Болгарии и Румынии, руководствуясь имеющимися приглашениями, командировать с 25 марта с.г. в Софию церковную делегацию из 4 человек во главе с архиепископом Псковским и Порховским Григорием; в Белград — церковную делегацию из 5 человек во главе с епископом Кировоградским и Одесским Сергием и с 5 апреля с.г. в Бухарест — церковную делегацию из 5 человек во главе с епископом Кишинев­ским Иеронимом;

з) имея приглашение патриарха Александрийского и всея Африки Христофора и патриарха Антиохии и всего Востока Александра, организовать в течение лета с.г. поездку патриарха Москов­ского и всея Руси Алексия, в сопровождении соответствующей сану свиты, по странам Ближнего Востока (Сирия, Ливан, Палестина и Египет).Срок поездки согласовать с вышеуказанными патриархами.

Наряду с ответными визитами, одной из целей поездки будет изыскание возможностей к организации русских православных приходов в Бейруте, Дамаске, Иерусалиме, Каире и Александрии и обсуждение с восточными патриархами предпосылок к созыву в Москве Всемирной конференции христианских церквей;

и) на основе достигнутого соглашения между Синодом Рус­ской православной церкви и церковной делегацией от митрополи­та всея Америки Феофила в данное время командируется в США архиепископ Ярославский и Ростовский Алексий, на которого воз­ложено провести в мае — июне с.г. в США Всеамериканский право­славный собор.

Если митрополитом Феофилом будет одобрено решение Синода Русской православной церкви (с которым делегация Феофила согласилась), то Московская патриархия будет иметь в Амери­ке свою епархию (Экзархат) в составе 370 церквей вместо 12 сейчас находящихся в юрисдикции Московской патриархии.

4. По организации Всемирной конференции христианских церквей.

В целях противопоставления претензиям Ватикана на руководящее мировое значение организовать и провести в Москве Все­мирную конференцию всех христианских (некатолических) церквей.

Инициативу созыва такой конференции предоставить Русской православной церкви.

На конференции могут участвовать главы или их представи­тели от следующих церквей:

православные церкви:

Русская, Сербская, Грузинская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Болгарская, Румынская, Греческая, Финляндская;

неправославные церкви:

старообрядцы австрийского толка (СССР и Румыния);

старообрядцы-беспоповцы (СССР и Америка);

коптская церковь (Египет и Эфиопия);

армяно-григорианская церковь (СССР, Ближний Восток, Бал­каны, Франция и Америка);

англиканская церковь (Великобритания, Америка и Канада); протестантская и Методистская церковь (США, Англия, Финляндия и СССР).

Кроме того, если выявят свои взаимоотношения с Русской церковью, на конференции могут участвовать главы и их представители от старо-католической церкви (Франция, США, СССР); Все­мирного союза баптистов (США и Англия); от евангелических христиан (Америка и СССР).

На конференции поставить следующие доклады:

— об абсолютной несостоятельности католического догмата, что папа римский является наместником Христа на земле;

— о противоречиях догмата о непогрешимости папы данным Священного писания, истории и логике;

— о фашизме как антихристианской доктрине;

— о профашистской и антидемократической линии Ватикана в довоенные годы;

— о Ватикане как покровителе гитлеризма в годы пережи­ваемой войны;

— об единодушии Русской и восточных православных церквей, а также Англиканской и других неправославных церквей в деле борьбы с фашистскими угнетателями;

— о фашистских новоявленных «крестоносцах», варварски разрушающих храмы;

— о попытках Ватикана вмешаться в дело организации послевоенного устройства мира.

Решения данной конференции будут представлять собою серь­езные протесты всего христианского (некатолического) мира про­тив деятельности и замыслов Ватикана и, безусловно, сыграют положительную роль в деле изоляции Ватикана и снижения автори­тета папы.

На подготовку созыва такой конференции необходимо будет 5—6 месяцев.

5. Другие мероприятия:

В том случае, если вышеуказанные предложения будут Пра­вительством одобрены, необходимо разрешить и провести следу­ющее:

а) при Синоде Русской православной церкви организовать миссионерский совет, который будет заниматься братствами и мис­сиями;

б) для подготовки кадров священнослужителей и миссионе­ров, по типу и программе Московских пастырско-богословских кур­сов, открыть курсы в городах Ленинграде, Киеве, Минске, Луцке, Львове и Ставрополе;

в) для изготовления богослужебных книг, а также в целях печатания других изданий Московской патриархии и Синода (что сейчас является узким местом), а также в связи с развертывани­ем миссионерской деятельности за границей предоставить Москов­ской патриархии право иметь свою типографию на один печатный станок;

г) предоставить в Москве для Сербской, Грузинской, Антиохийской и Александрийской церквей по одной церкви, как ранее имевших в Москве свои подворья.

Председатель Совета по делам Русской

Православной церкви при Совнаркоме Союза СССР

[Підпис (Карпов)]

Разослано:

Товарищу Сталину

Товарищу Молотову

Товарищу Берия

15 марта 1945 г.

№ 58 с/с

г. Москва»

(ГА РФ. — Ф. 6991. — Оп. 1. — Д. 29. — Л. 101–109.).