Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій

18.01.2017, 09:18
Книги
Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій - фото 1
Курс лекцій — перша в історіографії спроба висвітлення ґенези, етапів еволюції та сучасного стану протестантизму в Україні.

Любащенко

Вікторія ЛЮБАЩЕНКО

Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій

Київ: "Поліс", 1996

Курс лекцій — перша в історіографії спроба висвітлення ґенези, етапів еволюції та сучасного стану протестантизму в Україні. Зародження конфесії проаналізовано у контексті історико-культурних явищ Ренесансу, Реформації, Просвітництва. Автор не тільки показує вплив європейської реформаційної та пієтичної думки на релігійне життя в Україні, а й простежує вітчизняні витоки та становлення конфесії. Значну увагу приділено релігійно-раціоналістичним течіям богомілів і “пожидовлених”, ученням Феодосія Косого і Симона Будного, рухові гуситів, що певною мірою підготували розвиток протестантизму в Україні.

У центрі дослідження — особливості раннього протестантизму (лютеранства, кальвінізму, чеського братства, социніанства), освітня, наукова, перекладацька, видавнича діяльність його осередків. Книга подає також широку палітру пізніх протестантських течій, що зародилися в Україні у XIX-XX cт., ознайомлює з українським штундизмом — самобутнім явищем релігійної історії. Розглядаються сучасні зміни у протестантизмі, його місце у суспільних та міжконфесійних процесах.

Побудована на багатому фактичному матеріалі, подекуди унікальних джерелах, робота відкриває маловідому, однак надзвичай цікаву сторінку історії та культури України.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто виявляє інтерес до історії, релігії, філософії.

Рецензенти:
канд. істор. наук Ігор Мицько (Інститут українознавства Академії наук України)
канд. філос. наук Віктор Єленський (Інститут філософії Академії наук України)
Головний редактор: Катерина Шевченко
Редактор: Діана Карпин

Зміст

Вступ

Лекція 1. Зародження Реформації. Віросповідна сутність протестантизму

Лекція 2. Україна в європейському реформаційному процесі. Загальне й особливе

Лекція 3. Раціоналістичні єресі в Україні XV-XVI ст.

Лекція 4. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, чеське братство, кальвінізм)

Лекція 5. Ранній протестантизм в Україні (атитринітаризм і социніанство)

Лекція 6. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови)

Лекція 7. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука)

Лекція 8. Протестантизм у XVIII-XIX ст. Меннонітство

Лекція 9. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні

Лекція 10. Раціоналістичні рухи XIX ст. Український штундизм

Лекція 11. Пізній протестантизм (баптизм і євангельське християнство)

Лекція 12. Пізній протестантизм (адвентизм, п‘ятидесятництво, єговізм)

Лекція 13. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX ст. Формування української протестантської церкви

Лекція 14. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку

 

Список скорочень

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею: В 5 тт. СПб., 1846-1853

АСД — Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси: В 14 тт. Вильно, 1867-1904

Архив ЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторстве: В 8 чч., 37 тт. К., 1859-1914

ВЕ — Вестник Европы. СПб., 1866-1915

ВИРА — Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. М., 1950-1964

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1843-1917

ЗНТШ — Записки Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка. Львів, 1892-1937

ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1896-1915

КС — Киевская старина. К., 1882-1906

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1878-1920

ПО — Православное обозрение. М., 1860-1879

ПС — Православный собеседник. Казань, 1855-1914

РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею: В 39 тт. СПб., 1872-1927

Сб. ОРЯС — Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1866-1928

ТКДА — Труды Киевской духовной академии. К., 1860-1917

ХЧ — Христианское чтение. СПб., 1835-1914

ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. К., 1873-1912

ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1846-1914

ORwP — Odrodzenia i Reformacja w Polsce. Warszawa, 1956-

PSB — Polski SÆownik Biograficzny. Kraków, 1935-

RwP — Reformacja w Polsce. Warszawa, 1921-1956.

Джерело: anabaptist.ru